Kryptys

Agronomijos fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys

 • Agroekosistemų tvarumo didinimas;
 • Augalų genetinio potencialo didinimas darnoje su aplinka;
 • Aplinką ir išteklius tausojančių bei konkurencingų agrotechnologijų kūrimas;
 • Saugaus maisto ir inovatyvių pramonės produktų gamybai tinkančių žaliavų kūrimas.

Institutų veiklos ir konsultavimo kryptys

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas:

 • Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis;
 • Dirvožemio ištekliai ir išsaugojimas;
 • Augalų mineralinės mitybos optimizavimas;
 • Rapsų ir kitų žemės ūkio augalų agrocenozių tyrimai;
 • Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija.

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas:

 • Žemės ūkio augalams kenksmingų organizmų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai;
 • Miško entomokompleksų ir miško augalams žalingų organizmų tyrimai;
 • Bitininkystės technologijų tobulinimas ir praktinis pritaikymas;
 • Vabalų (Coleoptera) faunos tyrimai Lietuvoje;
 • Augalinių maisto žaliavų mikrobiologinės taršos ir jos mažinimo priemoniųtyrimai;
 • Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvus dauginimas.

 Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas:

 • Vaisių, uogų ir daržovių auginimas, kokybė, laikymas ir perdirbimas;
 • Ekologiškos augalinės žaliavos, produktai ir jų kokybė;
 • Gėlių dekoratyvumo modeliavimas;
 • Lauko ir pievų augalų augimo, derliaus formavimo, selekcinės medžiagos bei veislių kūrimo ir jų genetinio potencialo įvertinimo tyrimai;
 • Augimo reguliatorių panaudojimas lauko augalų derlingumo didinimui ir kokybės gerinimui;
 • Mitybos optimizavimas ir genetinių resursų analizė gyvulininkystėje.

Agronomijos fakultetas

 • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
 • Telefonas: (8-37) 75 22 93
 • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“