Mokslinės veikla

Apgintos daktaro disertacijos
 1. Vaida Steponavičienė. Agroekosistemų tvarumas ir anglies sankaupos dirvožemyje taikant ilgalaikes kompleksines priemones. Apginta 2017 12 18. Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Vaclovas
Bogužas
 2. Rita Mockevičienė. Necheminių piktžolių kontrolės priemonių ir biologinių preparatų įtaka vasarinių rapsų agrocenozei. Apginta 2017 12 15. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
3. Edita Mažuolytė-Miškinė. Biogeninių augimo stimuliatorių poveikis vasariniams miežiams skirtingo
drėgmės rėžimo sąlygomis. Apginta 2015 06 19. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Irena Pranckietienė
4. Rita Čepulienė. Alelocheminių junginių kaupimosi rapsuose dinamika ir poveikis žemės ūkio augalams ir piktžolėms. Apginta 2014 12 19. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
5. Aida Adamavičienė. Įsėlinių tarpinių augalų ir piktžolių konkurencingumas kukurūzų pasėlyje. Apginta 2013 11 08. Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Romaneckas
6. Dovilė Avižienytė. Ilgalaikio skirtingo žemės dirbimo poveikis agrocenozėms taikant intensyvias
technologijas ir augalų kaitą. Apginta 2013 12 17, mokslinio darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Romaneckas
7. Kristina Bajorienė. Organinių mulčių liekamasis poveikis agrocenozėms. Apginta 2013 12 17. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Darija Jodaugienė
8. Lina Marija Butkevičienė. Skirtingu laikų sėtų žieminių rapsų hibridų vystymosi ir derėjimo dėsningumai. Apginta 2012 12 21. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
9. Robertas Kosteckas Skirtingu intensyvumu tręštų vasarinių rapsų biopotencialo formavimosi dėsningumai įvairaus tankumo agrofitocenozėse. Apginta 2011 12 15. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
10. Aušra Sinkevičienė. Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms, segetinei florai ir augalų
derlingumui. Apginta 2011 06 22. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Darija Jodaugienė
11. Skirmantė Balnytė. Agroekosistemų optimizavimas augalų kaita, tarpiniais pasėliais ir organinėmis
trąšomis ekologinėje žemdirbystėje. Apginta 2010 12 21. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Vaclovas
Bogužas
12. Lina Ūksienė. Rapsų (Brassica Napus ssp. Oleifera) tręšimo optimizavimas Lietuvos išplautžemiuose (Luvisols). Apginta 2008 09 12. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Gvidas Šidlauskas
13. Virginijus Butkus. Sunkiųjų metalų sotis dirvožemyje ir jos poveikis mikroorganizmų bei fermentų
aktyvumui. Apginta 2008 05 23. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Algirdas Juozas Motuzas
14. Zita Kriaučiūnienė. Rapsų liekanų skaidymosi ypatumai priemolio glėjiškame rudžemyje. Apginta 2008 05 30. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr.  Rimantas Velička
15. Regina Romaneckienė. Piktžolių ir vasarinių miežių konkurencija ir adaptacija skirtingomis aplinkos sąlygomis. Apginta 2007 11 23. Mokslinio darbo vadovas doc. (HP) dr. Vytautas Pilipavičius
16. Agata Kairytė. Supaprastinto žemės dirbimo, sėjos į  neįdirbtą dirvą bei šiaudų įtaka miežių agrocenozei. Apginta 2006 01 20. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Vaclovas Bogužas
17. Kristina Grigaliūnienė. Ilgalaikio tręšimo poveikis skirtingos kilmės dirvožemių biologiniam aktyvumui. Apginta 2005 12 22. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Zigmas Jonas Vaišvila.
18. Virginijus Trimirka. Išplautžemių (Luvisols) užtaršos sunkiaisiais metalais vertinimas ir jų sorbcijos dirvožemio smulkiadispersėje frakcijoje modelinis tyrimas. Apginta 2005 12 22. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Algirdas Juozas Motuzas.
19. Reda Bačėnienė (Dirvotyros ir agrochemijos katedra). Skystųjų kompleksinių trąšų efektyvumas augalams keturlaukėje sėjomainoje. Apginta 2004 09 22. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Jonas Kučinskas
20. Rita Pupalienė. Įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemų poveikis vasarinių miežių agrocenozei. Apginta 2004 04 02. Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Antanas Stancevičius
Atliktos habilitacijos procedūros
1. Prof. dr. Kęstutis Romaneckas. Žemės dirbimo optimizavimas cukriniams runkeliams. Apginta 2009 04 29.
2. Prof. dr. Vytautas Pilipavičius. Piktžolių plitimo dėsningumai ir adaptyvumas abiotiniams veiksniams. Apginta 2007 11 21.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

Skuodienė, Regina; Tomchuk, Donata; Aleinikovienė, Jūratė. Plant root morphology and soil biological indicators under primary development of various swards // Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO: Taylor & Francis. ISSN 0906-4710. Vol. 67, Issue 5 (2017), p. 435-443. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.651; bendr. citav. rod.: 2.176]
Raudonius, Steponas. Application of statistics in plant and crop research: important issues // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 377-382. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str48.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; [Butkevičienė, Lina Marija]; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in a spring oilseed rape crop // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 2 (2017), p. 107-114. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/05/104_2_str14.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas. Design, development and field evaluation of row-cleaners for strip tillage in conservation farming // Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 174 (2017), p. 139-146. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198717301332>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 3.401; bendr. citav. rod.: 2.562]
Čiuldienė, Dovilė; Aleinikovienė, Jūratė; Muraškienė, Milda; Marozas, Vitas; Armolaitis, Kęstutis. Release and Retention Patterns of Organic Compounds and Nutrients after the Cold Period in Foliar Litterfall of Pure European Larch, Common Beech and Red Oak Plantations in Lithuania // Eurasian Soil Science. New York, NY: Maik Nauka/Interperiodika/Springer. ISSN 1064-2293. Vol. 50, iss. 1 (2017), p. 49-56. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/article/10.1134/S1064229316110028>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.576; bendr. citav. rod.: 2.562]
Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas; Kriaučiūnienė, Zita. Fuel consumption and CO2 emission analysis in different strip tillage scenarios // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 118, part 1 (2017), p. 957-968. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216315675>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 4.52; bendr. citav. rod.: 3.881
Juknys, Romualdas; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Sujetovienė, Gintarė. Projecting the impact of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania // International journal of biometeorology. Berlin: Springer Verlag. ISSN 0020-7128. 2017, vol. 61, iss. 10, p. 1765-1775. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-017-1360-y>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 2.204; bendr. citav. rod.: 3.197]
Aleinikovienė, Jūratė; Armolaitis, Kęstutis; Česnulevičienė, Rūta; Žėkaitė, Vilma; Muraškienė, Milda. The status of soil organic matter decomposing microbiota in afforested and abandoned arable Arenosols // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3 (2017), p. 195-202. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/08/104_3_str25.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Avižienytė, Dovilė; Brazienė, Zita; Romaneckas, Kęstutis; Marcinkevičius, Antanas. Efficacy of fungicides in sugar beet crops // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 2 (2016), p. 167-174. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/05/103_2_str22.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
Karčiauskienė, Danutė; Čiuberkis, Steponas; Raudonius, Steponas. Changes of weed infestation under long-term effect of different soil pH levels and amount of phosphorus:potassium // Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO: Taylor & Francis. ISSN 0906-4710. Vol. 66, Issue 8 (2016), p. 688-697. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.649; bendr. citav. rod.: 1.965]
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas; Kriaučiūnienė, Zita. Winter oilseed rape and weed competition in organic farming using non-chemical weed control // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 11-20. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str2.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
Motuzas, Algirdas; Vaisvalavičius, Rimantas; Sabienė, Nomeda. Heavy metal sorption capacity and mobility in the Retisol profile in relation to the contamination // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 35-44. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str5.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
Volungevičius, Jonas; Jukna, Laurynas; Veteikis, Darijus; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė, Kristina; Šlepetienė, Alvyra; Skorupskas, Ričardas; Jankauskaitė, Margarita. The problem of soil interpretation according to the WRB 2014 classification system in the context of anthropogenic transformations // Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. OSLO: Taylor & Francis. ISSN 0906-4710. Vol. 66, Issue 5 (2016), p. 452-460. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.649; bendr. citav. rod.: 1.965]
Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Jasinskas, Algirdas; Marks, Marek. Impact of tillage systems on chemical, biochemical and biological composition of the soil // Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 2, p. 513-526. Prieiga per internetą: <http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/923/>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107]
Jakienė, Elena; Spruogis, Vidmantas; Romaneckas, Kęstutis; Dautartė, Anželika; Avižienytė, Dovilė. The bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and productivity // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 141-146. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str18.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Feizienė, Dalia; Janušauskaitė, Dalia; Feiza, Virginijus; Putramentaitė, Agnė; Sinkevičienė, Aušra; Supronienė, Skaidrė; Seibutis, Vytautas; Kadžiulienė, Žydrė; Deveikytė, Irena; Lazauskas, Sigitas; Janušauskaitė, Daiva; Povilaitis, Irmantas. After-effect of long-term soil management on soil respiration and otherqualitative parameters under prolonged dry soil conditions // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. ISSN 1300-011X. Vol. 36, No. 5 (2015), p. 633-651. Prieiga per internetą: <http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-15-39-5/tar-39-5-3-1405-88.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.929; bendr. citav. rod.: 1.644]
Feiza, Virginijus; Feizienė, Dalia; Sinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Putramentaitė, Agnė; Lazauskas, Sigitas; Deveikytė, Irena; Seibutis, Vytautas; Steponavičienė, Vaida; Pranaitienė, Simona. Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1 (2015), p. 3-14. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/03/102_1_str1.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus; Steponavičienė, Vaida; Adamavičienė, Aida. Long-term effect of tillage systems, straw and green manurecombinations on soil organic matter // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 243-250. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str31.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Pranckietienė, Irena; Mažuolytė-Miškinė Edita; Pranckietis, Viktoras; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas; Vaisvalavičius, Rimantas. The effect of amino acids on nitrogen, phosphorus and potassium changes in spring barley under the conditions of water deficit // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 265-272. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str34.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Sasnauskienė, Jurgita; Masilionytė, Laura; Kriaučiūnienė, Zita. Experimental analysis of CO2 emissions from agricultural soils subjected to five different tillage systems in Lithuania // Science of the total environment. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 514 (2015), p. 1-9. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715001126>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 4.099; bendr. citav. rod.: 2.954]
Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Jakienė, Elena. Interaction between maize and weeds under conditions of long-term reduced tillage // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 363-370. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/11/102_4_str46.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė, Dovilė; Buragienė, Sidona; Arney, David. The main physical properties of planosol in maize (Zea mays L.) cultivation under different long-term reduced tillage practices in the Baltic region // Journal of Integrative Agriculture. Oxford: Elsevier. ISSN 2095-3119. 2015, vol. 14, iss. 7, p. 1309-1320. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209531191460962X>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.833; bendr. citav. rod.: 1.444]
Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Masi-lionytė, Laura; Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Sakalauskas, Antanas. Energy balance, costs and CO2 analysis of tillage technologies in maize cultivation // Energy. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 69 (2014), p. 227-235. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 4.159; bendr. citav. rod.: 2.984]
Tripolskaja, L.; Romanovskaja, D.; Šlepetienė, A.; Ražukas, A.; Šidlauskas, Gvidas. Effect of the Chemical Composition of Green Manure Crops on Humus Formation in a Sod-dy-Podzolic Soil // Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 47, N 4 (2014), p. 310-318. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.603; bendr. citav. rod.: 1.957]
Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Influence of Crop Rotation, Intermediate Crops, and Organic Fertilizers on the Soil Enzymatic Activity and Humus Content in Organic Farming Systems // Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 46, N 2(2013), p. 198-203. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.216; bendr. citav. rod.: 1.801]
Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. Influence of Crop Rotation, Intermediate Crops, and Organic Fertilizers on the Soil Enzymatic Activity and Humus Content in Organic Farming Systems // Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 46, N 2(2013), p. 198-203. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.216; bendr. citav. rod.: 1.801]
Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis; Čėsna, Jonas. Allelopathic effect of Sonchus arvensis L. on germination and early growth of spring wheat // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2013, Vol. 11, No. 1, p. 1060-1063. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2013/issue1/environment/76.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.435; bendr. citav. rod.: 1.947]
Marozas, Vitas; Armolaitis, Kęstutis; Aleinikovienė, Jūratė. Changes of ground vegetation, soil chemical properties and microbiota following the surface fires in Scots pine forests // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 1(2013), p. 67-75. Prieiga per internetą: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16486897.2012.663087>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 1.041; bendr. citav. rod.: 2.678]
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas; Kosteckas, Robertas. The relationship between root biomass and productivity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by crop density and fertilization // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr. 1 (2013), p. 39-44. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/03/100_1_str6.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468]
Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Allelopathic effects of cover crops on spring barley germination and establishment // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2013, Vol. 11, No. 3&4, p. 684-688. Prieiga per internetą: <http://world-food.net/download/journals/2013-issue_3&4/2013-issue_3&4-agriculture/a13.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.435; bendr. citav. rod.: 1.947]
Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; Šidlauskas, Gvidas; Pranckietis, Viktoras. Changes in technological properties of common wheat (Triticum aestivum L.) grain as influenced by amino acid fertilizers // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr.1 (2013), p. 57-62. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/04/100_1_str8.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468]
Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Pališkytė, Rita; Bogužas, Vaclovas; Pilipavičius, Vytautas; Šarauskis, Egidijus; Adamavičienė, Aida; Vaiciukevičius, Edvardas. The impact of long-term reduced primary soil tillage on maize (Zea mays L.) productivity // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr. 4 (2013), p. 377-382. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp content/uploads/2013/12/100_4_str48.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468]
Adamavičienė Aida; Romaneckas Kęstutis; Pilipavičius Vytautas; Avižienytė Dovilė; Šarauskis Egidijus; Sakalauskas Antanas. Interaction of maize and living mulch: Soil chemical properties and bioactivity // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3-4, p. 1219-1223. Prieiga per internetą: <http://www.world- food.net/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Environment/186.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Jodaugienė Darija; Pupalienė Rita; Marcinkevičienė Aušra; Sinkevičienė Aušra; Kritina Bajorienė Integrated evaluation of the effect of organic mulches and different mulch layer on agrocenosis // Acta Scientiarum Polonorum: Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2012, Vol. 11(2), p. 71-81.
Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita; Čepulienė Rita; Kriaučiūnienė Zita; Kosteckas Robertas; Čekanauskas Sigitas; Bieliauskaitė Rūta. Allelopathic effects of aqueous extracts of rape residues on winter wheat seed germination and early growth // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 1053-1057. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].
Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Kosteckas Robertas; Pupalienė Rita; Duchovskis Pavelas; Brazaitytė Aušra. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 850-856. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].
Romaneckas Kęstutis; Adamavičienė Aida; Pilipavičius Vytautas; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė Dovilė; Buragienė Sidona. Interaction of maize and living mulch. Crop weediness and productivity // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 99, Nr. 1 (2012), p. 23-30. Prieiga per internetą: <http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt/>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.327; bendr. citav. rod.: 1.439].
Romaneckas Kęstutis; Avižienytė Dovilė; Šarauskis Egidijus; Martinkus Mindaugas; Pilipavičius Vytautas; Adamavičienė Aida; Sakalauskas Antanas. Impact of ploughless tillage on soil physical properties and winter wheat productivity // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 501-504. Prieiga per internetą: <http://www.world-food.net/scientficjournal/2012/issue1/pdf/agriculture/a63.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Lazauskas Sigitas; Povilaitis Virmantas; Antanaitis Šarūnas; Sakalauskaitė Jurga; Sakalauskienė Sandra; Pšibišauskienė Gabrielė; Auškalnienė Ona; Raudonius Steponas; Duchovskis Pavelas. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 588-593. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,425; bendr. cit. rod: 1,823 (2010)].

Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)

Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Liakas, Vytautas; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas. The influence of biological preparations on physical soil properties and tillage fuel consumption // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 45-53.
Jasinskas, Algirdas; Streikus, Dionizas; Steponavičius, Dainius; Šarauskis, Egidijus; Kučinskas, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis. Peat pellets production and usage as environmentally-friendly local fuel // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 447-458.
Kriaučiūnienė, Zita;Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Sasnauskienė, Jurgita; Adamavičienė, Aida; Masilionytė, Laura; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Sinkevičienė, Aušra; Matuizienė, Skaistė]; Meškauskas, Simonas; Kazlauskas, Marius. The influence of biological preparations and organic fertiliser on soil temperature, electrical conductivity and CO2 // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 55-62.
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Sinkevičienė, Aušra; Kimbirauskienė, Rasa; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Butkus, Vidmantas; Jasinskas, Algirdas; Buragienė, Sidona; Čekanauskas, Sigitas. Influence of five tillage patterns on faba bean productivity parameters // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 183-190.
Dromantienė Rūta, Pranckietienė Irena, Šidlauskas Gvidas. Effect of foliar application of amino acids on the photosynthetic indicators and yield of winter wheat // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Šidlauskas Gvidas, Pranckietienė Irena, Dromantienė Rūta, Pranckietis Viktoras. The effect of agronomic and climatic factors on winter oilseed rape (Brassica napus L.) root neck growth in autumn // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Aleinikovienė Jūratė, Šaukščius Vytautas, Činga Gintautas, Mikučionienė Romutė, Vaisvalavičius Rimantas. Productivity of Common Osier (Salix viminalis L.) plantations in Arenosols and Histosols – marginal case study in Lithuania // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Romaneckas, Kęstutis; Masilionytė, Laura; Kriaučiū-nienė, Zita; Sakalauskas, Antanas; Jasinskas, Algirdas; Karayel, Davut. Deep, shallow and no-tillage effects on soil compaction parameters // Engineering for rural development : 13th interna-tional scientific conference : proceedings, May 29-30, 2014. Jelgava, 2014. ISSN 1691-3043. Vol. 13, p. 31-36. Prieiga per internetą: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2014/Papers/05_Sarauskis_E.pdf>.
Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis. Allelopathic activity of creeping thistle water extracts on germination and early growth of winter wheat // Bulgarian Journal of Agricultural Science. Sofia : Agricultural Academy. ISSN 1310-0351. 2014, vol. 20, no. 3, p. 607-612. Prieiga per internetą: <http://www.agrojournal.org/20/03-16.html>.
Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Masilionytė, Laura. The Inva-sion and Allelopathic Effect of Artemisia vulgaris L. in the Different Agricultural Crops in Lithua-nia // Neobiota 2014 : 8th International Conference on Biological Invasions from understanding to action, Antalya-Turkey, 03-08 November 2014 : proceedings. Antalya, 2014. ISBN 9786054672806. p. 22.
Vaisvalavičius, Rimantas; Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina. Soil and plant condition monitoring in the urban areas // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 48.
Pranckietienė, Irena; Vaisvalavičius, Rimantas; Dromantienė, Rūta; Aleinikovienė, Jūratė. Assessment of Fish Processing Wastes for the Improvement of Soil Properties // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 november, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p. 412-417.
Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis; Gudauskienė, Aušra. Weed Seedling Over-Wintering and Vegetation Dynamics in Organically Grown Winter Wheat Spelt Crop under Climate Changing Conditions // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 208-212.
Pilipavičius, Vytautas; Romaneckas, Kęstutis; Gudauskienė, Aušra. Crop Weediness, Soil Seed Bank and Yield of Winter Wheat Spelt under Organic Agriculture // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 213-217.
Mikučionienė, Romutė]; Aleinikovienė, Jūratė. Pools of Soil Organic Carbon and Total Nitrogen in Long-term experiment on Gleyic Luvisols // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 181-185.
Adomavičienė, Sandra; Steponavičius, Dainius; Strakšas, Anicetas; Romaneckas, Kęstutis; Bauša, Laimis. Resistance of Corn Ears and Grains of Different Maturity to Quasi-Static Load // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p. 13-19.
Pilipavičius Vytautas; Romaneckas Kęstutis; Šarauskis Egidijus; Vaiciukevičius Edvardas; Kerpauskas Paulius. Phytotoxicity effects of Rumex crispus L. grounded biomass on spring barley grain germination // African Journal of Agricultural Research. ISSN 1991-637X. 2012, Vol. 7(12), p. 1819-1826. Prieiga per internetą:<http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf2012/26%20Mar/Pilipavicius%20et%20al.pdf>.
Šarauskis Egidijus; Buragienė Sidona; Romaneckas Kęstutis; Sakalauskas Antanas; Jasinskas Algirdas; Vaiciukevičius Edvardas; Karayel Davut. Working time, fuel consumption and economic analysis of different tillage and sowing systems in Lithuania // Engineering for rural development : 11th international scientific conference: proceedings, may 24-25, 2012. Jelgava, 2012. ISSN 1691-3043. vol. 11, p. 52-59. Prieiga per internetą: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2012>.

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

Łachacz, H.; Tyburski, Jozef; Romaneckas, Kęstutis. The impact of biological agents on properties of heavy-textured soil and productivity of organically grown crops // Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2017, Vol. 15, N 1, p. 225-238. Prieiga per internetą: <http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2017/02/Vol15Nr1_Lachacz.pdf>.
Velička R., Butkevičienė L. M., Pupalienė R., Kriaučiūnienė Z., Kosteckas R., Kosteckienė S., Klusavičius E., Meškauskas S. Sėjos laiko įtaka žaladarių plitimui vasarinių rapsų (Brassica napus L.) pasėliuose. Žemės ūkio mokslai, 2017, t. 24, p. 143-156.
Smalstienė, Vita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas. Skirtingų azoto formų ir tręšimo laiko poveikis žieminiams kviečiams // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2017, t. 24, nr. 3, p. 81-90. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3554/2353>.
Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Adamavičienė, Aida; Steponavičienė, Vaida; Munikienė, Jurgita. Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 114-122. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3358/2163>.
Jasinskas, Algirdas, Kibirkštienė, Inga, Domeika, Rolandas, Čėsna, Jonas, Romaneckas, Kęstutis, Mašek, Jiří, Research of willow preparation and utilization for energy purposes. // TAE 2016 : proceedings of 6th international conference Trends in Agricultural Engineering 2016, 7-9 September, 2016, Prague, Czech Republic. Part 1 / Czech University of Life Sciences Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2016. ISBN 9788021326491. p. 243-249.
Šarauskis, Egidijus, Buragienė, Sidona, Romaneckas, Kęstutis, Kriaučiūnienė, Zita, Jasinskas, Algirdas, Adamavičienė, Aida, Naujokienė, Vilma, An analysis of corn tillage and cultivation energy consumption and GHG emissions. // Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. Hunedoara : University Politehnica Timisoara. ISSN 1584-2665. 2016, vol. 14, iss. 4, p. 173-178.
Motuzas, Algirdas, Juozas. Agronomijos (žemės ūkio) studijų dalykai ir jų apimtys 1922–1932 m. Lietuvos ir Europos šalių aukštosiose mokyklose // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 26, nr. 3, p. i–vi. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3362/2167>.
Marcinkevičienė, Aušra; Eimutytė, Edita; Šaučiūnas, Eventas; Kosteckas, Robertas; Kosteckienė, Silvija. Bastutinių šeimos piktžolių rūšių alelopatinė įtaka vasarinių rapsų ir vasarinių miežių dygimui ir augimui // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 1, p. 20-27. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3258/2063>.
Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Čekanauskas, Sigitas; Butkevičienė, Lina Marija; Masilionytė, Laura; Šarauskis, Egidijus; Karayel, D.; Lazauskas, Petras Algimantas. Evaluation of soil tillage process to improve seedbed preparation and crop density // Acta Technica Corvininesis – Bulletin of Engineering. Hunedoara: University Politehnica Timisoara. ISSN 2067-3809. vol. 9, iss. 4 (2016), p. 53-56.
Eimutytė, Edita; Adamavičienė, Aida; Pupalienė, Rita; Oksas, Mantas; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas; Romaneckas, Kęstutis. Necheminės piktžolių kontrolės sistemų įtaka ekologinio cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 103-113. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3357/2162.
Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminių piktžolių kontrolės būdų efektyvumo palyginimas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinės žemdirbystės sąlygomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 4, p. 189-197.
Jodaugienė, Darija; Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Auželienė, Ingė; Zemeckis, Romualdas. Sėjomainų ir priešsėlių poveikis su auginamų javų derliumi išnešamų maisto medžiagų kiekiui // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 1, p. 26-35. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3063/1890>.
Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Gecaitė, Viktorija. Žemės dirbimo įtaka ligų plitimui skirtingų veislių žieminių rapsų pasėlyje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 2, p. 49-57. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2899/1727>.
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Pranckietis, Vikto-ras. Fotosintezės pigmentų dinamika vasariniuose miežiuose imitacinės sausros streso sąlygomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 3, p. 161-172. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2966/1793>.
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Sinkevičienė, Aušra; Bajo-rienė, Kristina Changes of weed ecological groups under different organic mulches // Julius-Kühn-Archiv. Quedlinburg : Julius Kühn-Institut. ISSN 1868-9892. 2014, vol. 443: Tagungsband 26. Deutsche Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und-bekämpfung, 11.-13. März 2014 in Braunschweig, p. 244-251.
Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Sakalauskas, Antanas; Vaiciukevičius, Edvardas; Vaitauskienė, Kristina; Karayel, Davut; Petrauskas, Remigijus. Theoretical analysis of interaction of disc coulters and straw residues under no-tillage conditions // Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2013, Vol. 11, N. 1, p. 89-96.
Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Jasinskas, Algirdas. The effect of the disc coulters forms on cutting of spring barley residues in no-tillage // World academy of science, engineering and technology. ISSN 2010-376X. Vol. 73 (2013), p. 132-135.
Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Kriaučiūnienė, Zita; Romaneckas, Kęstutis; Buragienė, Sidona. Evaluation of energy and environmental aspects of reduced tillage systems applied in maize cultivation // World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 2010-376X. Iss. 82 (2013), p. 376-378.
Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Kriaučiūnienė, Zita; Romaneckas, Kęstutis. Influence of combined drill coulters on seedbed compaction under conservation tillage technologies // World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 2010-376X. Iss. 78 (2013), p. 1499-1502.
Čepulienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Pupalienė, Rita. Effect of spring oilseed rape crop density on plant root biomass and soil enzymes activity // Estonian Journal of Ecology. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-602X. Vol. 62, no. 1(2013), p. 70–-78. Prieiga per internetą: <http://www.kirj.ee/public/Ecology/2013/issue_1/ecol-2013-1-70-78.pdf>.
Stankevičiūtė, Jolanta; Šidlauskas, Gvidas; Pėtelis, Kęstutis; Laurinavičius, Eligijus. Miškinės (Martes martes L.) ir akmeninės (Martes foina Erxleben 1777) kiaunių amžiaus nustatymas pagal įvairius požymius // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. 2013, Nr. 1 (73), p. 52-58.
Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Sakalauskas, Antanas; Vaiciukevičius, Edvardas; Martinkus, Mindaugas; Pilipavičius, Vytautas. Impact of Sustainable Tillage and Sowing Machinery on Soil Physical Properties, Winter Wheat Crop Development and Productivity in On-Farm Scale Experiments // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 november, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p. 119-124.
Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Sakalauskas, Antanas; Pilipavičius, Vytautas. Impact of Different Tillage Methods on Silty Loam Luvisol Water Content in Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Crop // Journal of Environmental Protection. ISSN 2152-2197. Vol. 4, no. 2 (2013), p. 219-225.
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Čepulienė, Rita; Butkevičienė, Lina Marija. The influence of fertilization and spraying with herbicides on the weed ecological groups changes in winter rye monocrop // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece, p. 86.
Bajorienė, Kristina; Jodaugienė, Darija; Pupalienė, Rita; Sinkevičienė, Aušra. Effect of organic mulches on the content of organic carbon in the soil // Estonian Journal of Ecology. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-602X. Vol. 62, no. 2(2013), p. 100-106. Prieiga per internetą: <http://www.kirj.ee/public/Ecology/2013/issue_2/ecol-2013-2-100-106.pdf>.
Juchnevičienė Aistė;  Raudonius Steponas; Avižienytė Dovilė; Romaneckas Kęstutis;  Bogužas Vaclovas. Ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių pasėliui. // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, t. 19, nr. 3, p. 139-150.
Marcinkevičienė Aušra; Velička Rimantas; Kosteckas Robertas. Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis ligų ir kenkėjų plitimui vasarinių rapsų pasėlyje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, T. 19, Nr. 1, p. 11-19. [CAB Abstracts].
Velička Rimantas; Čepulienė Rita; Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita; Kriaučiūnienė Zita; Kosteckas Robertas; Čekanauskas Sigitas; Bieliauskaitė Rūta. Rapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, T. 19, Nr. 1, p. 36-44. [CAB Abstracts].
Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Kosteckas Robertas. Влияние густоты стояния и обеспеченности элементами питания на фотосинтетические показатели и продуктивность ярового рапса // Агрохимия. 2012, № 5, с. 36-44. ISSN0002-1881.
Pupalienė Rita; Jodaugienė Darija; Sinkevičienė Aušra; Bajorienė Kristina. Organinių mulčių įtaka dirvos užterštumui piktžolių sėklomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, T. 19, Nr. 1, p. 20-26. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Pupaliene.pdf>.
Velička Rimantas; Pupalienė Rita; Butkevičienė Lina Marija; Kriaučiūnienė Zita. Peculiarities of overwintering of hybrid and conventional cultivars of winter rapeseed depending on the sowing date // Acta Scientiarum Polonorum: Agricultura. Lublin. ISSN 1644-0625. 2012, Vol. 11(1), p. 53-56. Prieiga per internetą: <http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/full/1/2012/000010201200011000010005300066.pdf>.

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Žukaitis, Tomas; Jodaugienė, Darija (vadov.). Skirtingų žemdirbystės sistemų įtaka segetalinės floros pokyčiams sunkaus priemolio dirvožemyje // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 30-32.
Šlapelienė, Edita; Butkevičienė, Lina Marija (vadov.). Priešsėlio įtaka žieminių rugių piktžolėtumui ir produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 72-75.
Šatavičiūtė, Oksana; Aleinikovienė, Jūratė (vadov.). Biologinio azoto transformacija intensyvių ūkių dirvožemiuose // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 67-71.
Ąžuolas, Valius; Pupalienė, Rita (vadov.). Vasarinių rapsų sėjos laiko ir žemės dirbimo įtaka pikžolių plitimui besikeičiančio klimato sąlygomis // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 6-9.
Urniežius, Edvinas; Mikučionienė, Romutė (vadov.). Anglies pasiskirstymas dirvožemio agregatuose skirtingo naudojimo išplautžemyje // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 76-78.
Petraitis, Žygimantas; Pranckietienė, Irena (vadov.). Žieminių kviečių mitybos azotu krūmijimosi tarpsniu vertinimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 56-58.
Pauraitė-Raudonė, Jonata; Butkevičienė, Lina Marija (vadov.). Skirtingų piktžolių kontrolės būdų įtaka žieminių rapsų piktžolėtumui ir produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 63-66.
Lukošiūnaitė, Ilona; Jodaugienė, Darija (vadov.). Tiesioginės sėjos ir supaprastinto žemės dirbimo poveikis žieminių rapsų pasėliui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 52-55.
Jankauskas, Danas; Dromantienė, Rūta (vadov.). Fosfitų derinyje su kaliu poveikis žieminiams kviečiams // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 48-51.
Jakutis, Audrius; Pranckietienė, Irena (vadov.). Karbonatingų kalkinių medžiagų efektyvumas dirvožemio rūgštumui neutralizuoti // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 46-47.
Giriūnaitė, Lina; Jodaugienė, Darija (vadov.). Skirtingų agrotechninių priemonių poveikis žieminių kviečių agrocenozei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 19-22.
Gintautas, Vytenis; Sinkevičienė, Aušra (vadov.). Žemės dirbimo intensyvumo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis sliekų kiekiui ir vasarinių rapsų derlingumui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 42-45.
Budrevičius, Simonas; Jodaugienė, Darija (vadov.). Tręšimo įvairiomis trąšomis poveikis pluoštinių kanapių „Finola“ agrocenozei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 14-16.
Brazauskas, Žygimantas; Jodaugienė, Darija (vadov.). Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 10-13.
Velička, Rimantas; Mockevičienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Skirtingų piktžolių kontrolės priemonių efektyvumas ekologiškai auginamų vasarinių rapsų pasėlyje // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 57-58. Prieiga per internetą: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf>.
Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Bikulčius, Irmantas; Balčiūnas, Algirdas; Ąžuolas, Valius. Piktžolių plitimas skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų pasėliuose // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 48-51. Prieiga per internetą: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf>.
Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita. Dirvožemio organinės medžiagos ir biologinio aktyvumo vertinimas skirtingose sėjomainose // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823. p. 152-155.
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Keidan, Marina; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Necheminės piktžolių kontrolės poveikis žieminių rapsų produktyvumui ir dirvožemio savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823. p. 140-143.
Eimutytė, Edita; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Čekanauskas, Sigitas; [Kimbirauskienė, Rasa]. Weed Control Methods in Sugar Beet Cultivation // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 39-40.
Čepulienė, Rita; Jodaugienė, Darija. Influences of Biological Preparations on Soil Properties in the Spring Wheat Crop // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 38-39.
Levickienė, Dovilė; Jarienė, Elvyra; Aleinikovienė, Jūratė. Possible impact of the rhizosphere realized microbial compounds on organic matter in the soil // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 24.
Kriaučiūnienė, Zita; Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Kon, Halil Ibrahim Firat; Meškauskas, Simonas. Integrated Assessment of Organic Spring Rapeseed Crop Applying non-chemical Weed Control in Combination With Bio-preparations // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 71-73.
Kimbirauskienė, Rasa; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Sinkevičienė, Aušra; Butkus, Vidmantas; Šarauskis, Egidijus; Čekanauskas, Sigitas. Impact of Soil Tillage Intensivity on Faba Been Cultivation // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 43-44.
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra Sinkevičienė, Aušra. Sosnovskio barščio kontrolė // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 31-34. Prieiga per internetą: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf>.
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Sinkevičienė, Aušra. Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) kontrolė Lietuvoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2017. ISSN 1822-1823. p. 186-189.
Jodaugienė, Darija; Marcinkevičienė, Aušra; Adamavičienė, Aida. Mokslinės ekspedicijos „Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų laukų piktžolėtumo problemos“ įspūdžiai // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 25-30. Prieiga per internetą: http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf
Jarienė, Elvyra; Levickienė, Dovilė; Vaitkevičienė, Nijolė; Aleinikovienė, Jūratė; Krichkovska, Lidiya. Influence of harvest time on bioactive composition and antioxidant activity of the white mulberry leaves // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 46.
Genys, Valentinas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita. Piktžolių kontrolės sistema V. Genio ekologiniame ūkyje // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 19-21. Prieiga per internetą: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf>.
Auškalnienė, Ona; Jomantaitė, Birutė; Pupalienė, Rita. Žieminių kviečių sėjos laikas ir pasėlio piktžolėtumas // Herbologija 2017 [elektroninis išteklius] : Lietuvos laukų piktžolėtumo problemos: mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 23 d. : programa ir pranešimų santraukos / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2017, ISBN 9786094491160. p. 10-12. Prieiga per internetą: <http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Herbologu-konferencijos-2017-m.-leidinys_galutinis.pdf>.
Raudonius, Steponas; Jodaugienė, Darija; Romaneckas, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas, Response of crops yield to long-term reduced soil tillage and direct sowing. // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7. p. 59-59.
Eimutytė, Edita; Adamavičienė, Aida; Pupalienė, Rita; Šarauskis, Egidijus;Oksas, Mantas; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas; Romaneckas, Kęstutis, impact of non-chemical weed control systems on weediness of organically grown sugar beet crop. // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016. ISBN 978-609-449-104-7. p. 22-22.
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Amalevičiūtė, Kristina; Jakubauskaitė, Ieva; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra. Transformations of typical soil profile and organic matter in western lithuania agroecosystems // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 80-81.
Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida. Tarpinių augalų poveikis kukurūzų piktžolėtumui // Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio uni universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 33-34.
Raudonius, Steponas; Jodaugienė, Darija; Romaneckas, Kęstutis; Bogužas, Vaclovas. Response of crops yield to long-term reduced soil tillage and direct sowing // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 59-59.
Pupalienė, Rita. Pratarmė // Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. [3-8].
Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; [Butkevičienė, Lina Marija]; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The effect of non-chemical weed control on soil biological properties in the spring oilseed rape crop // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 52-53.
Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita. Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo vertinimas skirtingose sėjomainose // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 145-148.
Marcinkevičienė, Aušra; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Kosteckienė, Silvija. Dirvožemio biologinių savybių palyginimas skirtingose agrocenozėse // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 141-144.
Marcinkevičienė, Aušra; Keidan, Marina; Velička, Rimantas; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The impact of bio-activators and non-chemical weed control systems on winter oilseeed rape productivity and soil properties // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 46-47.
Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Auželienė, Ingė. The changes of weed ecological groups in the winter rye monocrop // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 44-45.
Lazauskas, Petras Algimantas. Agrofitocenologija – metodinis teorinio pažinimo pagrindas žemdirbystėje // Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 35-36.
Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas. Allelochemicals in brassica napus L. residues decomposing in the soil // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 19-19.
Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Sujetovienė, Gintarė; Klepeckas, Martynas; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Masilionytė, Laura. Long-term changes in duration of vegetation season of winter wheat under climate warming in north Lithuania // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 31-32.
Jodaugienė, Darija; Čepulienė, Rita. Effect of biological products on soil physical properties // WaterLand-2016 [elektroninis išteklius] : 1st International Scientific Conference, Kaunas, Akademija, Lithuania, 06-12 June, 2016: Book of Abstracts / Aleksandras Stulginskis University. Faculty of Water and Land Management. Institute of Water Resource Engineering. Akademija, 2016. ISSN 2424-5739. p. 18. Prieiga per internetą: <http://conferencewaterland.weebly.com/book-of-abstracts.html>.
Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Krasauskas, Aurimas; Pupalienė, Rita. Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 149-151.
Jodaugienė, Darija; Demenienė, Greta. Pasėlio tankumo įtaka žieminių kviečių piktžolėtumui // Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 31-32.
Eimutytė, Edita; Adamavičienė, Aida; Pupalienė, Rita; Oksas, Mantas; Kimbirauskienė, Rasa; Čekanauskas, Sigitas; Romaneckas, Kęstutis. Necheminės piktžolių kontrolės sistemų įtaka ekologinio cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 103-113. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3357/2162>.
Bogužas, Vaclovas; Pranckietis, Viktoras; Aleinikovienė, Jūratė; Pranckietienė, Irena. Transformations of agrarian landscape and of emissions from agricultural soils in Lithuania // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 18-18.
Bogužas, Vaclovas; Auželienė, Ingė; Marcinkevičienė, Aušra; Butkevičienė, Lina Marija; Pupalienė, Rita; Juočionytė, Gintarė. Ilgalaikės augalų kaitos derinių poveikis pasėlių piktžolėtumui // Augalų kaitos svarba piktžolių kontrolės sistemoje : mokslinė-praktinė konferencija, 2016 m. kovo 17 d. : programa ir pranešimų santraukos [elektroninis išteklius (CD-ROM)] / Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos herbologų draugija. [Akademija], 2016, ISBN 9786094490958. p. 13-16.
Aleinikovienė, Jūratė; Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Steponavičienė, Vaida. Soil organic matter changes and organic matter decomposing microbiota abundance in long-term experiment of soil tillage systems integrated with straw and green manure // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 13-13.
Volungevičius, Jonas; Vaisvalavičius, Rimantas; Eidukevičienė, Marija; Amalevičiūtė, Kristina. The problem of soil degradation concept // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 7.
Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Steponavičienė, Vaida. Long-term effect of tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter and microorganisms // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 26.
Vaisvalavičius, Rimantas; Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; Aleinikovienė, Jūratė; Smalstienė, Vita. Rapsų išspaudų poveikis smėlingo lengvo priemolio dirvožemio agrocheminiams rodikliams // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 76-79.
Sieverding, Ewald; Maršalkienė, Nijolė; Aleinikovienė, Jūratė. Functional importance of soil microorganisms and mycorrhizas in agroecosystems // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 14.
Pėstininkas, Vytautas; Vaisvalavičius, Rimantas. Ekologiškai auginamų pomidorų veislių derlingumo tyrimas nedideliuose šiltnamiuose // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 55-57.
Pupalienė, Rita; Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Mockevičienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. Piktžolių kontrolės būdų efektyvumas rapsų pasėlyje ekologinėje žemdirbystės sistemoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 43-46.
Mockevičienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kriaučiūnienė, Zita; Butkevičienė, Lina Marija. Soil biological activity in spring oilseed rape crop in organic farming system // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 32.
Lazauskas, Petras Algimantas. Theoretical knowledge development of soil tillage for decreasing soil degradation // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 13.
Karčiauskienė, Danutė; Čiuberkis, Steponas; Raudonius, Steponas. Changes of weed infestation under long-term effect of different soil pH levels and amount of phosphorus: potassium // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 39.
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Bajorienė, Kristina; Sinkevičienė, Aušra. Organinių mulčių poveikis svogūnų derlingumui ir kai kuriems kokybiniams rodikliams ekologinėje žemdirbystės sistemoje // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 62-65.
Vaisvalavičius, Rimantas; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Aleinikovienė, Jūratė. Soil amendment with fish pro-cessing wastes at the low positive temperature regime // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scienti-fic-practice conference / Aleksandro Stul-ginskio universitetas, Vytauto Didžiojo uni-versitetas, Lietuvos mokslų akademija. Aka-demija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 92-95.
Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; Vaisvalavičius, Rimantas. Vyraujančios Alytaus miesto želdynuose medžių rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) ir dirvo-žemio būklės stebėsena // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conferen-ce / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 43-46.
Pėstininkas, Vytautas; Vaisvalavičius, Rimantas. Uždaruose gruntuose auginamų pomidorų grunto, papildomo tręšimo ir ats-parumo ligoms vertinimas // Žmogaus ir gam-tos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conferen-ce / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 66-68.
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Bajorienė, Kristina. Organinių mulčių lie-kamasis poveikis dirvožemio kvėpavimo in-tensyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konfe-rencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 73-76.
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietie-nė, Irena; Dromantienė, Rūta; Pranckie-tis, Viktoras. Imitacinės sausros streso sąly-gomis augusių vasarinių miežių sėklų kokybės tyrimai // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scienti-fic-practice conference / Aleksandro Stul-ginskio universitetas, Vytauto Didžiojo uni-versitetas, Lietuvos mokslų akademija. Aka-demija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 77-80.
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Kosteckas, Robertas; Čepulienė, Rita. Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka dirvo-žemio fermentų aktyvumui ir šaknų biomasei // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptau-tinės mokslinės-praktinės konferencijos me-džiaga = Human and nature safety 2014 : pro-ceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 111-114.
Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita; Kosteckas, Robertas; Čekanauskas, Sigitas. The influence of spring rape residues decomposed in the soil on weed germination // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 29.
Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus. Effect of reduced primary tillage on maize (zeamays l.) productivity // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 45.
Pėstininkas, Vytautas; Vaisvalavičius, Rimantas. Uždaruose gruntuose integruotai auginamų pomidorų apsaugos priemonių palyginimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 79-81.
Pupalienė, Rita; Jodaugienė, Darija; Sinkevičienė, Aušra; Bajorienė, Kristina. Organinių mulčių poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 121-124.
Pranckietienė, Irena; Šidlauskas, Gvidas; Pranckietis, Viktoras; Dromantienė, Rūta. The effect of humus fertilizers on soil biological activity and productivity of spring rape // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 43.
Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; Pranckietis, Viktoras; Mažuolytė-Miškinė, Edita. Humuso rūgščių panaudojimas miežių biologinio potencialo didinimui // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 115-117.
Mikučionienė, Romutė; Vaišvila, Zigmas Jonas; Kučinskas, Jonas. The influence of agriculture activity on the soil quality and productivity // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 40.
Motuzas, Algirdas, Juozas. Profesoriaus Viktoro Ruokio asmenybė knygose ir žmonių atsiminimuose // Akademija ir akademikai atsiminimuose / sudarė D. Kaunas Kaunas : Lietuvos mokslų akademija, 2013. ISBN 9789986080541. p. 303-317.
Marcinkevičienė, Aušra]; Velička, Rimantas; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas. Priešsėlių įtaka žieminių rugių piktžolėtumui ir dirvožemio fermentų aktyvumui skirtingose sėjomainose // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 111-114.
Marcinkevičienė, Aušra; Velička, Rimantas; Bogužas, Vaclovas; Butkevičienė, Lina Marija; Kosteckas, Robertas. The influence of long-term recroping of winter rye on weed ecological groups and soil enzymes activity // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 38.
Jodaugienė, Darija; Bajorienė, Kristina; Pupalienė, Rita; Sinkevičienė, Aušra. The influence and residual effect of organic mulches on weed germination // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 33.
Marcinkevičienė Aušra; Velička Rimantas; Kosteckas Robertas; Kujelytė Indrė. Ilgalaikio žieminių rugių atsėliavimo įtaka dirvos piktžolėtumui ir fermentų aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 120-123.
Pupalienė Rita; Jodaugienė Darija; Sinkevičienė Aušra; Bajorienė Kristina. Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 128-131.
Pranckietienė Irena; Pranckietis Viktoras; Dromantienė Rūta; Vaisvalavičius Rimantas. Humuso rūgščių svarba augalų mineralinei mitybai ir dirvožemio biologiniam aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 124-127.
Pranckietis Viktoras; Bogužas Vaclovas. Agrarinio kraštovaizdžio kitimo dinamika 1990-2010 m // Verslas – studijos – mokslas 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija : straipsnių rinkinys. Rietavas, 2012. ISBN 9786094041181. p. 135-140.
Snieškienė Vilija; Stankevičienė Antanina; Vaisvalavičius Rimantas. Alytaus miesto gatvių želdinių būklė // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. D. 1, p. 119-122.
Pėstitninkas Vytautas; Vaisvalavičius Rimantas. Uždaruose gruntuose integruotai auginamų pomidorų atsparumo grybinėms ligoms tyrimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. D. 2, p. 98-100.
Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita; Bogužas Vaclovas; Velička Rimantas. Balnytė Skirmantė. Влияние севооборотов, промежуточных посевов и навоза на активность почвенных ферментов в органическом земледелии // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию КГУ им Ш. Уялиханова и памяти Смагула Садуакасова «Инновационные технологии и разработки в агропромышленном комплексе». Кокшетау, 2012. ISBN 9786012610611. p. 29-35.
Čepulienė Rita; Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita. Kosteckas, Robertas. The effect of spring oilseed rape crop density on plant root biomass and soil enzymes activity // International conference Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity : programme, abstracts, participants, 27-28 August 2012, Tartu, Estonia Tartu, 2012. p. 26.
Zita Kriaučiūnienė, Rimantas Velička, Rita Čepulienė, Aušra Marcinkevičienė, Rita Pupalienė Robertas Kosteckas, Sigitas Čekanauskas. The allelopathic effect of rape (Brassica napus L.) residues on some annual weeds spreading in Lithuania. International conference of Allelophaty „Allelopathy: A Multi-faceted Process: abstracts“. 14-18 December 2012, Chandigarh, India, 2012. p. 62.
Bajorienė Kristina; Pupalienė Rita; Sinkevičienė Aušra; Jodaugienė Darija. The effect of organic mulches on the amount of organic carbon in the soil // International conference Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity : programme, abstracts, participants, 27-28 August 2012, Tartu, Estonia Tartu, 2012. p. 24.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“