Mokslinės veikla

Apgintos daktaro disertacijos
1. Edita Mažuolytė-Miškinė. Biogeninių augimo stimuliatorių poveikis vasariniams miežiams skirtingo
drėgmės rėžimo sąlygomis. Apginta 2015 06 19. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Irena Pranckietienė
2. Rita Čepulienė. Alelocheminių junginių kaupimosi rapsuose dinamika ir poveikis žemės ūkio augalams ir piktžolėms. Apginta 2014 12 19. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
3. Aida Adamavičienė. Įsėlinių tarpinių augalų ir piktžolių konkurencingumas kukurūzų pasėlyje. Apginta 2013 11 08. Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Romaneckas
4. Dovilė Avižienytė. Ilgalaikio skirtingo žemės dirbimo poveikis agrocenozėms taikant intensyvias
technologijas ir augalų kaitą. Apginta 2013 12 17, mokslinio darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Romaneckas
5. Kristina Bajorienė. Organinių mulčių liekamasis poveikis agrocenozėms. Apginta 2013 12 17. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Darija Jodaugienė
6. Lina Marija Butkevičienė. Skirtingu laikų sėtų žieminių rapsų hibridų vystymosi ir derėjimo dėsningumai. Apginta 2012 12 21. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
7. Robertas Kosteckas Skirtingu intensyvumu tręštų vasarinių rapsų biopotencialo formavimosi dėsningumai įvairaus tankumo agrofitocenozėse. Apginta 2011 12 15. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Rimantas Velička
8. Aušra Sinkevičienė. Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms, segetinei florai ir augalų
derlingumui. Apginta 2011 06 22. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. Darija Jodaugienė
9. Skirmantė Balnytė. Agroekosistemų optimizavimas augalų kaita, tarpiniais pasėliais ir organinėmis
trąšomis ekologinėje žemdirbystėje. Apginta 2010 12 21. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Vaclovas
Bogužas
10. Lina Ūksienė. Rapsų (Brassica Napus ssp. Oleifera) tręšimo optimizavimas Lietuvos išplautžemiuose (Luvisols). Apginta 2008 09 12. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Gvidas Šidlauskas
11. Virginijus Butkus. Sunkiųjų metalų sotis dirvožemyje ir jos poveikis mikroorganizmų bei fermentų
aktyvumui. Apginta 2008 05 23. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Algirdas Juozas Motuzas
12. Zita Kriaučiūnienė. Rapsų liekanų skaidymosi ypatumai priemolio glėjiškame rudžemyje. Apginta 2008 05 30. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr.  Rimantas Velička
13. Regina Romaneckienė. Piktžolių ir vasarinių miežių konkurencija ir adaptacija skirtingomis aplinkos sąlygomis. Apginta 2007 11 23. Mokslinio darbo vadovas doc. (HP) dr. Vytautas Pilipavičius
14. Agata Kairytė. Supaprastinto žemės dirbimo, sėjos į  neįdirbtą dirvą bei šiaudų įtaka miežių agrocenozei. Apginta 2006 01 20. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Vaclovas Bogužas
15. Kristina Grigaliūnienė. Ilgalaikio tręšimo poveikis skirtingos kilmės dirvožemių biologiniam aktyvumui. Apginta 2005 12 22. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Zigmas Jonas Vaišvila.
16. Virginijus Trimirka. Išplautžemių (Luvisols) užtaršos sunkiaisiais metalais vertinimas ir jų sorbcijos dirvožemio smulkiadispersėje frakcijoje modelinis tyrimas. Apginta 2005 12 22. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Algirdas Juozas Motuzas.
17. Reda Bačėnienė (Dirvotyros ir agrochemijos katedra). Skystųjų kompleksinių trąšų efektyvumas augalams keturlaukėje sėjomainoje. Apginta 2004 09 22. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. Jonas Kučinskas
18. Rita Pupalienė. Įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemų poveikis vasarinių miežių agrocenozei. Apginta 2004 04 02. Mokslinio darbo vadovas prof. dr. Antanas Stancevičius
Atliktos habilitacijos procedūros
1. Prof. dr. Kęstutis Romaneckas. Žemės dirbimo optimizavimas cukriniams runkeliams. Apginta 2009 04 29.
2. Prof. dr. Vytautas Pilipavičius. Piktžolių plitimo dėsningumai ir adaptyvumas abiotiniams veiksniams. Apginta 2007 11 21.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

Adamavičienė Aida; Romaneckas Kęstutis; Pilipavičius Vytautas; Avižienytė Dovilė; Šarauskis Egidijus; Sakalauskas Antanas. Interaction of maize and living mulch: Soil chemical properties and bioactivity // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3-4, p. 1219-1223. Prieiga per internetą: <http://www.world- food.net/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Environment/186.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Jodaugienė Darija; Pupalienė Rita; Marcinkevičienė Aušra; Sinkevičienė Aušra; Kritina Bajorienė Integrated evaluation of the effect of organic mulches and different mulch layer on agrocenosis // Acta Scientiarum Polonorum: Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2012, Vol. 11(2), p. 71-81.
Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita; Čepulienė Rita; Kriaučiūnienė Zita; Kosteckas Robertas; Čekanauskas Sigitas; Bieliauskaitė Rūta. Allelopathic effects of aqueous extracts of rape residues on winter wheat seed germination and early growth // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 1053-1057. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].
Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Kosteckas Robertas; Pupalienė Rita; Duchovskis Pavelas; Brazaitytė Aušra. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 850-856. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].
Romaneckas Kęstutis; Adamavičienė Aida; Pilipavičius Vytautas; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė Dovilė; Buragienė Sidona. Interaction of maize and living mulch. Crop weediness and productivity // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 99, Nr. 1 (2012), p. 23-30. Prieiga per internetą: <http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt/>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.327; bendr. citav. rod.: 1.439].
Romaneckas Kęstutis; Avižienytė Dovilė; Šarauskis Egidijus; Martinkus Mindaugas; Pilipavičius Vytautas; Adamavičienė Aida; Sakalauskas Antanas. Impact of ploughless tillage on soil physical properties and winter wheat productivity // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 501-504. Prieiga per internetą: <http://www.world-food.net/scientficjournal/2012/issue1/pdf/agriculture/a63.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Lazauskas Sigitas; Povilaitis Virmantas; Antanaitis Šarūnas; Sakalauskaitė Jurga; Sakalauskienė Sandra; Pšibišauskienė Gabrielė; Auškalnienė Ona; Raudonius Steponas; Duchovskis Pavelas. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 588-593. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,425; bendr. cit. rod: 1,823 (2010)].

Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)

Pilipavičius Vytautas; Romaneckas Kęstutis; Šarauskis Egidijus; Vaiciukevičius Edvardas; Kerpauskas Paulius. Phytotoxicity effects of Rumex crispus L. grounded biomass on spring barley grain germination // African Journal of Agricultural Research. ISSN 1991-637X. 2012, Vol. 7(12), p. 1819-1826. Prieiga per internetą:<http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf2012/26%20Mar/Pilipavicius%20et%20al.pdf>.
Šarauskis Egidijus; Buragienė Sidona; Romaneckas Kęstutis; Sakalauskas Antanas; Jasinskas Algirdas; Vaiciukevičius Edvardas; Karayel Davut. Working time, fuel consumption and economic analysis of different tillage and sowing systems in Lithuania // Engineering for rural development : 11th international scientific conference: proceedings, may 24-25, 2012. Jelgava, 2012. ISSN 1691-3043. vol. 11, p. 52-59. Prieiga per internetą: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2012>.

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

Juchnevičienė Aistė;  Raudonius Steponas; Avižienytė Dovilė; Romaneckas Kęstutis;  Bogužas Vaclovas. Ilgalaikio supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių pasėliui. // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, t. 19, nr. 3, p. 139-150.
Marcinkevičienė Aušra; Velička Rimantas; Kosteckas Robertas. Pasėlio tankumo ir tręšimo poveikis ligų ir kenkėjų plitimui vasarinių rapsų pasėlyje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, T. 19, Nr. 1, p. 11-19. [CAB Abstracts].
Velička Rimantas; Čepulienė Rita; Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita; Kriaučiūnienė Zita; Kosteckas Robertas; Čekanauskas Sigitas; Bieliauskaitė Rūta. Rapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, T. 19, Nr. 1, p. 36-44. [CAB Abstracts].
Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Kosteckas Robertas. Влияние густоты стояния и обеспеченности элементами питания на фотосинтетические показатели и продуктивность ярового рапса // Агрохимия. 2012, № 5, с. 36-44. ISSN0002-1881.
Pupalienė Rita; Jodaugienė Darija; Sinkevičienė Aušra; Bajorienė Kristina. Organinių mulčių įtaka dirvos užterštumui piktžolių sėklomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2012, T. 19, Nr. 1, p. 20-26. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2012/1/Pupaliene.pdf>.
Velička Rimantas; Pupalienė Rita; Butkevičienė Lina Marija; Kriaučiūnienė Zita. Peculiarities of overwintering of hybrid and conventional cultivars of winter rapeseed depending on the sowing date // Acta Scientiarum Polonorum: Agricultura. Lublin. ISSN 1644-0625. 2012, Vol. 11(1), p. 53-56. Prieiga per internetą: <http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/full/1/2012/000010201200011000010005300066.pdf>.

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Marcinkevičienė Aušra; Velička Rimantas; Kosteckas Robertas; Kujelytė Indrė. Ilgalaikio žieminių rugių atsėliavimo įtaka dirvos piktžolėtumui ir fermentų aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 120-123.
Pupalienė Rita; Jodaugienė Darija; Sinkevičienė Aušra; Bajorienė Kristina. Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 128-131.
Pranckietienė Irena; Pranckietis Viktoras; Dromantienė Rūta; Vaisvalavičius Rimantas. Humuso rūgščių svarba augalų mineralinei mitybai ir dirvožemio biologiniam aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 124-127.
Pranckietis Viktoras; Bogužas Vaclovas. Agrarinio kraštovaizdžio kitimo dinamika 1990-2010 m // Verslas – studijos – mokslas 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija : straipsnių rinkinys. Rietavas, 2012. ISBN 9786094041181. p. 135-140.
Snieškienė Vilija; Stankevičienė Antanina; Vaisvalavičius Rimantas. Alytaus miesto gatvių želdinių būklė // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. D. 1, p. 119-122.
Pėstitninkas Vytautas; Vaisvalavičius Rimantas. Uždaruose gruntuose integruotai auginamų pomidorų atsparumo grybinėms ligoms tyrimas // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012. D. 2, p. 98-100.
Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita; Bogužas Vaclovas; Velička Rimantas. Balnytė Skirmantė. Влияние севооборотов, промежуточных посевов и навоза на активность почвенных ферментов в органическом земледелии // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию КГУ им Ш. Уялиханова и памяти Смагула Садуакасова «Инновационные технологии и разработки в агропромышленном комплексе». Кокшетау, 2012. ISBN 9786012610611. p. 29-35.
Čepulienė Rita; Velička Rimantas; Marcinkevičienė Aušra; Pupalienė Rita. Kosteckas, Robertas. The effect of spring oilseed rape crop density on plant root biomass and soil enzymes activity // International conference Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity : programme, abstracts, participants, 27-28 August 2012, Tartu, Estonia Tartu, 2012. p. 26.
Zita Kriaučiūnienė, Rimantas Velička, Rita Čepulienė, Aušra Marcinkevičienė, Rita Pupalienė Robertas Kosteckas, Sigitas Čekanauskas. The allelopathic effect of rape (Brassica napus L.) residues on some annual weeds spreading in Lithuania. International conference of Allelophaty „Allelopathy: A Multi-faceted Process: abstracts“. 14-18 December 2012, Chandigarh, India, 2012. p. 62.
Bajorienė Kristina; Pupalienė Rita; Sinkevičienė Aušra; Jodaugienė Darija. The effect of organic mulches on the amount of organic carbon in the soil // International conference Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity : programme, abstracts, participants, 27-28 August 2012, Tartu, Estonia Tartu, 2012. p. 24.

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai