Stojimas į aukštesnį kursą

Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto studijų programų aukštesnius kursus 2015/2016 studijų metais taisyklės

I. Bendroji dalis
1. Į pirmosios (bakalauro) arba antrosios (magistrantūros) studijų pakopų pirmojo kurso pavasario semestrą ir aukštesnius kursus priimami asmenys, kurie:
1.1. ne anksčiau kaip prieš 10 metų studijavo Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto), kitų universitetų studijų programose ir dėl įvairių priežasčių jų nebaigė;
1.2. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pageidauja studijuoti Universiteto studijų programose;
1.3. turi koleginį išsilavinimą ir yra baigę Universiteto nustatyta tvarka organizuojamas dalines išlyginamąsias studijas.
2. Priėmimas į aukštesnius kursus vyksta du kartus per studijų metus: prieš rudens ir pavasario semestrų pradžią. Priėmimas į pirmo kurso pavasario semestrą vyksta prieš šio semestro pradžią.

II. Asmenų, pageidaujančių tęsti studijas arba naujai studijuoti, priėmimo sąlygos
3. Asmenys, pageidaujantys tęsti studijas ar pakartotinai studijuoti studijų programose nuolatine ar ištęstine forma, įteikia prašymus ir kitus dokumentus, nurodytus šių taisyklių 11 punkte, fakulteto, kuriame pageidaujama studijuoti, dekanui.
4. Fakulteto prodekanas studijoms, vadovaudamasis Universiteto senato posėdyje 2004 m. gruodžio 1 d. (protokolo Nr. 439) patvirtinta tvarka, atlieka ankstesnių studijų rezultatų įskaitymą, kurį tvirtina studijų prorektorius.
5. Kursą ir semestrą, į kurį priimamas pretendentas, nustato fakulteto atrankos komisija pagal įskaitytų studijų dalykų bei jų kreditų apimties atitikimą pasirinktos studijų programos planui. Jeigu į pasirinktos studijų programos tą patį kursą ir semestrą pretenduoja daugiau stojančiųjų negu leidžia Universiteto galimybės studijų kokybei užtikrinti, tai priėmimas vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą ankstesnių studijų įskaitytų dalykų įvertinimų aritmetinio svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.
6. Nesant konkurso, gali būti priimti ir tie stojantieji, kuriems įskaityta studijų dalykų mažiau nei nurodyta pasirinktos studijų programos plane, jeigu:
6.1. stojant į pirmojo kurso pavasario semestrą – trūksta 1 įskaitytino dalyko, stojant į antrąjį ir aukštesnius kursus – trūkstamų studijų dalykų apimtis yra iki 16 kreditų.
6.2. iki fakulteto atrankos komisijos posėdžio įteikia prašymą leisti trūkstamus studijų dalykus studijuoti 2015/2016 studijų metais dalinių studijų būdu.

III. Koleginių studijų absolventų priėmimo sąlygos
7. Koleginių studijų absolventai priimami į Universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programų pasirinktos studijų formos trečiąjį ir aukštesnius kursus, jeigu išpildomos šios sąlygos:
7.1. pageidaujamos Universitete studijuoti pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos kryptis sutampa su baigtos koleginių studijų programos kryptimi arba yra giminingos. Giminingų studijų krypčių sąrašus tvirtina Fakulteto tarybos;
7.2. sėkmingai baigė Universiteto fakultetuose organizuojamas dalines išlyginamąsias studijas, skirtas pirmojo – trečio kursų neįskaitytų studijų dalykų studijoms;
7.3. yra atliktas studijų rezultatų, pasiektų koleginėse studijose, įskaitymas Universiteto senato posėdyje 2004 m. gruodžio 1 d. (protokolo Nr. 439) patvirtinta tvarka.
8. Prašymai studijuoti ir kiti dokumentai, nurodyti šių taisyklių 12 punkte, pateikiami fakulteto, kuriame pageidaujama studijuoti, dekanui.
9. Priėmimą vykdo fakulteto atrankos komisija. Jeigu į pasirinktos studijų programos tą patį kursą ir semestrą pretenduoja daugiau stojančiųjų, negu leidžia Universiteto galimybės studijų kokybei užtikrinti, tai priėmimas vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą dalinių išlyginamųjų studijų įvertinimų aritmetinio svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.

IV. Priėmimo vykdymas ir reikalingi dokumentai
10. Priėmimo vykdymas:

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Priėmimas į rudens semestrą Priėmimas į pavasario semestrą
Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas nuo 2015 m. birželio 8 d. iki rugpjūčio 14 d. 14 val. nuo 2016 m. sausio 4 d. iki sausio 22 d. 14 val
Atrankos komisijų posėdžiai (stojančiojo dalyvavimas būtinas) 2015 m. rugpjūčio 20 d. 13 val. 2016 m. sausio 26 d. 13 val.

11. Asmenys, pageidaujantys tęsti studijas arba pakartotinai studijuoti studijų programose, privalo pateikti šiuos dokumentus:
● prašymą Rektoriaus vardu;
● ankstesnių studijų akademinę pažymą arba universitetinių studijų baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą) (originalus parodyti, kopijas įteikti);
● pageidaujamų įskaityti studijų dalykų aprašų kopijas, patvirtintas toje aukštojoje mokykloje, kurioje studijų dalykai studijuoti;
● pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalus parodyti, kopijas įteikti);
● 2 fotonuotraukas (3×4 cm);
● dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos);
● dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta stojamoji įmoka.
12. Koleginių studijų programų absolventai, privalo pateikti šiuos dokumentus:
● prašymą Rektoriaus vardu;
● kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos koleginių (neuniversitetinių) studijų baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą) (originalus parodyti, kopijas įteikti);
● akademinę pažymą apie dalinėse išlyginamosiose studijose pasiektus studijų rezultatus (originalus parodyti, kopijas įteikti);
● paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
● 2 fotonuotraukas (3×4 cm);
● dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos);
● dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta stojamoji įmoka.

V. Stojamoji studijų įmoka, metinė studijų kaina
13. Stojamoji studijų įmoka – 14,48 eurų (50 Lt), kuri sumokama Universiteto kasoje arba mokėjimo pavedimu.
14. Studentai, priimti į aukštesnius kursus moka šiems kursams nustatytą visą studijų kainą.

VI. Adresai ir telefonai
Prašymai ir kiti dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 valandos.
Agronomijos fakulteto dekanatas: centriniai rūmai, 303 kab.
Studentų g. 11 – Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37)75 22 66
El. paštas: af@asu.lt.

Stojančiųjų priėmimo grupė: centriniai rūmai, 159 kab.
Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.
Tel.: 8-37 752 200
Mob. tel.: +370 620 67179
Skype: asupriemimas
El. paštas: priemimas@asu.lt

VII. Kita informacija
Visais priėmimo į aukštesnius kursus nenumatytais atvejais sprendimus priima Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai