Nuostatai

4 priedas. Patvirtinta ASU senato posėdyje 2013 m. kovo 1 d. Protokolas Nr.526

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO AGRONOMIJOS FAKULTETO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Agronomijos fakultetas (toliau – Fakultetas) yra Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau Universiteto) pagrindinis akademinis padalinys, atsakingas už akademinės veiklos organizavimą ir vykdymą pagal Žemės ūkio, Biomedicinos ir kitų mokslų sričių Agronomijos, Biologijos ir kitas mokslų kryptis, Biomedicinos ir kitų mokslų sričių Žemės ūkio mokslų, Maisto studijų, Biologijos, Biotechnologijų studijų kryptis.
2. Fakultetas veikia vadovaudamasis Universiteto senato patvirtintais Fakulteto nuostatais, taip pat Universiteto statutu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Universiteto vidiniais teisės dokumentais, Universiteto ir Fakulteto strateginiais dokumentais, Universiteto veiklos kokybės užtikrinimo nuostatomis.
3. Fakultetas turi antspaudą su savo pavadinimu – „Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakultetas“, logotipą pagal Universitete patvirtintą logotipo naudojimo tvarką bei kitą atributiką.

II. FAKULTETO MISIJA IR FUNKCIJOS

4. Fakulteto misija – kurti ir ugdyti žemės ir maisto ūkio, gamtos išteklių tvaraus naudojimo intelektinį potencialą, siekti pilnavertės gyvenimo aplinkos Lietuvos žmonėms.
5. Fakultetas, vykdydamas savo misiją, atlieka šias funkcijas:
1) derindamas su Universiteto strategija, rengia ir įgyvendina savo strategiją, vykdo šios strategijos įgyvendinimo stebėseną. Dalyvauja Universiteto strategijos įgyvendinime ir stebėsenoje;
2) organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka eksperimentinės plėtros darbus pagal Senato patvirtintas prioritetines mokslo kryptis ir Fakulteto patvirtintą mokslinių tyrimų tematiką;
3) Universitete nustatytomis formomis organizuoja ir vykdo visų pakopų studijas pagal Fakultetui administruoti priskirtas studijų programas, užtikrina šių studijų kokybę;
4) rengia jaunuosius mokslininkus, atlieka doktorantūros nuostatuose Fakultetui numatytas doktorantūros proceso funkcijas;
5) organizuoja monografijų, mokslo studijų, vadovėlių, studijų knygų rengimą ir publikavimą, mokslo žinių sisteminimą kitomis formomis ir būdais; organizuoja ir atlieka studijų mokslinį bei metodinį aprūpinimą, žinių perteikimo ir gebėjimų formavimo aktyvių metodų taikymą; rūpinasi Universiteto akademinės etikos nuostatų Įgyvendinimu;
6) skleidžia ir populiarina mokslo žinias, diegia praktikoje naujas technologijas ir inovacijas;
7) vertindamas mokslo tendencijas, ilgalaikius darbo rinkos poreikių pokyčius, studentų ir darbdavių lūkesčius bei turimus išteklius, inicijuoja, ir suderinus su rektoratu, rengia naujas studijų programas, dalyvauja tarpkryptinių ir jungtinių programų rengime, atnaujina bei kitais būdais tobulina esamas studijų programas;
8) organizuoja Fakultetui administruoti priskirtų studijų programų (studijų krypčių) komitetų veiklą;
9) organizuoja ir vykdo dalines ir papildomąsias studijas, užtikrina šių studijų kokybę;
10) teikia kvalifikacijos tobulinimo, tęstinio mokymo ir kitas mokymosi visą gyvenimą paslaugas, užtikrina jų kokybę;
11) pagal kompetenciją dalyvauja kitiems fakultetams administruoti priskirtų studijų programų vykdyme, taip pat kitų fakultetų organizuojamose dalinėse ir papildomosiose studijose;
12) inicijuoja, rengia ir įgyvendina (arba dalyvauja rengime ir įgyvendinime) mokslo, eksperimentinės plėtros, studijų, specialiųjų kompetencijų tobulinimo, mokslo ir studijų infrastruktūros, studijų metodinio aprūpinimo, mokymo visą gyvenimą ir kitus projektus;
13) tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu organizuoja ir plėtoja partnerystę su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, verslo įmonėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, regionų ir vietos valdžios institucijomis, studentų organizacijomis, Fakulteto absolventais ir buvusiais darbuotojais;
14) informuoja studentus, dėstytojus, mokslo darbuotojus ir kitus Fakulteto darbuotojus apie esminius įvykius Universitete ir Fakultete, numatomus pokyčius studijų procese, teikia kitą akademinio pobūdžio informaciją;
15) kartu su Universiteto administracijos kompetentingais padaliniais organizuoja studijų programų ir mokslinių paslaugų populiarinimą, Universiteto veikla suinteresuotų tikslinių grupių informavimą, studentų ir klausytojų priėmimą;
16) kartu su Universiteto ūkinės ir socialinės infrastruktūros padaliniais rūpinasi Fakulteto studijų ir mokslo infrastruktūros gerinimu, darbuotojų ir studentų darbo ir poilsio sąlygomis;
17) kartu su kitais Universiteto padaliniais, studentų organizacijomis inicijuoja ir dalyvauja sveikatos stiprinimui skirtuose renginiuose, skleidžia gerą akademinės ir bendruomeninės veiklos patirtį;
18) vykdo studentų ir studijų rezultatų apskaitą, organizuoja skatinamųjų ir kitų tikslinių stipendijų fondų naudojimą, atlieka kitas Fakultetui deleguotas studijų administravimo funkcijas;
19) atlieka mokslo tyrimų rezultatų vertinimą, studijų programų savianalizės, kitus Fakulteto veiklos kokybės užtikrinimo darbus pagal Universiteto kokybės vadove aprašytus veiklų procesus ir procedūras, kituose veiklos kokybės užtikrinimo dokumentuose numatytas funkcijas;
20) teikia Universiteto rektoriui tvirtinti Fakulteto metinius veiklos planus, veiklos metines ataskaitas, pagal nustatytą nomenklatūrą kitas ataskaitas ir atskaitomybės formas, o esant būtinumui -operatyvius duomenis apie Fakulteto veiklos kai kuriuos aspektus;
21) įgyvendina Fakulteto darbuotojų ir studentų saugos priemones, už kurias pagal Universiteto sudarytą planą yra atsakingas Fakultetas;
22) atlieka kitas Universiteto rektoriaus suteiktas funkcijas.

III. FAKULTETO TEISĖS

6. Fakultetas turi teisę:
1) formuoti Fakulteto viziją ir veiklos strategines nuostatas, tai derinant su Universiteto ir Fakulteto misijomis bei Universiteto strategija;
2) sudaryti Fakulteto tarybą, jos komisijas, kitas nuolatines ir laikinas komisijas bei darbo grupes aktualiems Fakulteto klausimams ir problemoms spręsti;
3) deleguoti Fakulteto atstovus į Universiteto senatą, siūlyti savo kandidatus arba deleguoti atstovus (kai sudaroma padalinių atstovavimo principu) į kitus Universiteto valdymo organus, taip pat sudaromas nuolatines ir laikinas komisijas bei darbo grupes bendriems Universiteto klausimams ir problemoms spręsti;
4) iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo patirties, siūlyti kandidatus j Fakulteto dekanus;
5) siūlyti Universiteto rektoriui institutų, centrų, kitų Fakulteto padalinių vadovų kandidatūras;
6) siūlyti Universiteto rektoriui Fakulteto struktūros pakeitimų projektus;
7) gauti būtinus žmonių, materialinius ir finansinius išteklius, reikalingus studijoms ir mokslinei veiklai;
8) Universiteto tarybos nustatyta tvarka gauti lėšas už savimokos principu teikiamas studijų, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų, ekspertines ir konsultavimo paslaugas ir šias lėšas naudoti teikiamoms paslaugoms vykdyti ir kokybei užtikrinti;
9) plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, socialiniais ir verslo partneriais;
10) gauti informaciją iš Universiteto administracijos, būtiną fakulteto veiklai užtikrinti;
11) konsultuotis su atitinkamais Universiteto administracijos padaliniais studijų ir mokslo organizavimo, kokybės užtikrinimo, stebėsenos vykdymo, projektų rengimo ir įgyvendinimo, apskaitos ir finansų tvarkymo, darbuotojų ir studentų saugos, ūkinių ir socialinių problemų sprendimo klausimais;
12) inicijuoti Universiteto paraiškas dalyvauti šalies ir tarptautinėse studijų ir mokslo programose, Europos Sąjungos struktūrinės paramos programose, būtinose Fakulteto misijai vykdyti;
13) Fakulteto tarybos ir dekano vardu reikšti Fakulteto nuomonę apie svarstymui pateiktus Universiteto vidinių teisės dokumentų projektus, veikiančių vidinių teisės dokumentų, Universiteto strateginių dokumentų tobulinimą;
14) pagal aprobuotas metodikas vykdyti (arba dalyvauti Universiteto centralizuotai vykdomose) Fakulteto darbuotojų, studentų, absolventų, socialinių ir verslo partnerių sociologines apklausas, būtinas veiklai, jos kokybei ir motyvacijai gerinti;
15) nustatyta tvarka siūlyti pretendentus į Universiteto garbės daktarus, mecenatus, profesorius emeritus ir kitas nominacijas.

IV. FAKULTETO STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI

7. Fakultetą gali sudaryti institutai, centrai, kiti akademiniai ir akademinės infrastruktūros padaliniai, būtini fakulteto misijai vykdyti. Fakulteto struktūros schemą tvirtina rektorius. Fakulteto taryba gali teikti Universiteto rektoriui fakulteto struktūros pertvarkos projektus. Tokius pertvarkos projektus gali inicijuoti ir Universiteto rektorius. Fakulteto struktūros pertvarkos projektus svarsto Universiteto senatas, tvirtina Universiteto taryba.
8. Padaliniai veikia pagal Fakulteto taryboje patvirtintus jų nuostatus. Prieš tvirtinimą Padalinių nuostatai turi būti suderinti su Universiteto juriskonsultu. Padalinių nuostatai įsigalioja juos užregistravus Bendrųjų reikalų ir kokybės užtikrinimo skyriuje.
9. Studijų ir mokslinės veiklos administravimą atlieka Fakulteto administracija, sudaryta iš dekano, prodekanų, kitų studijas ir jų programas administruojančių darbuotojų.
10. Fakulteto darbuotojų personalą sudaro jo institutuose, centruose ir kituose padaliniuose dirbantys dėstytojai, mokslo darbuotojai, studijas bei mokslą administruojantys ir aptarnaujantys darbuotojai. Darbuotojų pareigos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas reglamentuojami jų pareiginiuose nuostatuose.
11.Fakulteto dėstytojų personalo etatų skaičius ir sudėtis yra kiekvienais studijų metais tikslinamas atsižvelgiant į vidutinį metinį studentų skaičių, studijų sudėtingumą, kvalifikacinius reikalavimus studijų moksliniam lygiui užtikrinti. Fakulteto mokslo darbuotojų personalas formuojamas pagal Universiteto rektoriaus patvirtintą mokslo darbuotojų etatų skaičių, atsižvelgiant j ilgalaikes biudžetinių ir užsakomųjų mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros kryptis ir apimtis. Mokslo darbuotojų kvalifikacinė sudėtis nustatoma pagal mokslinę kompetenciją, būtiną moksliniams tyrimams atlikti. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai į darbą priimami atviro konkurso būdu 5 metų kadencijai arba terminuotai iki 2 metų darbo sutartimi Universiteto vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka.
12. Administracijos ir studijas bei mokslą aptarnaujančių darbuotojų personalo etatų skaičius ir sudėtis yra kiekvienais studijų metais tikslinamas atsižvelgiant į vidutinį metinį studentų skaičių, mokslinių laboratorijų skaičių, specialiuosius fakulteto poreikius.

V. FAKULTETO VALDYMAS

13. Fakulteto veiklą organizuoja Fakulteto taryba ir dekanas.
14. Fakulteto taryba (toliau – Taryba) atlieka šias funkcijas:
1) dekano teikimu svarsto ir tvirtina Fakulteto viziją, misiją ir strategiją;
2) pagal Senato nustatytas prioritetines kryptis tvirtina Fakulteto mokslinių tyrimų tematiką, vertina Fakulteto mokslinių tyrimų rezultatus;
3) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti naujų studijų programų rengimo ir esamų studijų programų atnaujinimo projektus;
4) svarsto ir tvirtina studijų programų (krypčių) komitetų personalinę sudėtį ir jų nuostatus, deleguoja Fakulteto atstovus į tarpkryptinių ir jungtinių studijų programų komitetus;
5) svarsto ir tvirtina baigiamųjų darbų vertinimo komisijų ataskaitas;
6) svarsto ir tvirtina metinius Fakulteto veiklos planus, dekano pateiktą Fakulteto metinę veiklos ataskaitą;
7) tvirtina Fakulteto metines išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas;
8) siūlo Universiteto rektoriui institutų direktorių, centrų ir kitų Fakulteto padalinių vadovų kandidatūras;
9) renka ir teikia Universiteto senatui tvirtinti Fakulteto atestacijos ir konkursų komisijos personalinę sudėtį;
10) siūlo ar deleguoja Fakulteto atstovus j kitų studijų ir mokslo institucijų tarybas (senatus), renka kandidatus į Lietuvos mokslų akademijos ir kitų mokslo akademijų narius ir, jeigu reikia, teikia siūlomus atstovus tvirtinti Universiteto senatui;
11) svarsto ir tvirtina Fakulteto institutų, centrų ir kitų padalinių nuostatus;
12) svarsto studentų priėmimo ir baigiamųjų darbų gynimo komisijų personalines sudėtis ir teikia tvirtinti Universiteto rektoriui;
13) teikia Senatui pasiūlymus dėl Universiteto garbės daktarų ir kitų vardų suteikimo;
14) šaukia Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų bei Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) Fakulteto veiklos klausimams aptarti;
15) teikia Universiteto rektoriui siūlymus dėl Fakulteto struktūros pertvarkos, sprendžia kitus Fakultetui svarbius klausimus ir sudaro komisijas jiems nagrinėti.
15. Dalį funkcijų Taryba savo sprendimu gali pavesti Tarybos sudaromoms nuolatinėms komisijoms arba laikinoms darbo grupėms bei komisijoms. Nuolatinės komisijos veikia pagal Tarybos patvirtintus nuostatus.
16.Tarybos kadencija – 3 metai. Tarybos nariais gali būti Fakulteto akademinės bendruomenės nariai, taip pat kitų mokslo ir/ar studijų institucijų mokslininkai, verslo ir socialiniai partneriai. Fakulteto studentų skiriami atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Tarybos narių. Profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Tarybos narių. Docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų Tarybos narių. Fakulteto dekanas yra Fakulteto tarybos narys pagal pareigas.
17. Tarybos narius skiria ir atšaukia:
1) Fakulteto studentų atstovybė – iš Fakulteto visų pakopų studijų studentų;
2) Fakulteto akademinių padalinių susirinkimai – iš Fakulteto atitinkamų akademinių padalinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip 0,5 etato;
3) kitų mokslo ir/ar studijų institucijų tarybos (senatai) – iš atitinkamos mokslo ir/ar studijų institucijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip 0,5 etato; 4) verslo ir socialinio partnerio (įstaigos, įmonės, kitos organizacijos) vadovas – iš atitinkamos įstaigos, įmonės, kitos organizacijos darbuotojų.
18. Konkretų Tarybos narių skaičių ir atstovavimo Fakulteto akademiniams padaliniams, mokslo ir/ar studijų institucijoms, verslo ir socialiniams partneriams normas nustato Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas.
19. Tarybos pirmininką renka (atšaukia) taryba slaptu balsavimu jos narių balsų dauguma. Tarybos pirmininku negali būti renkamas Fakulteto dekanas ir prodekanai. Tarybos pirmininko
siūlymu Taryba slaptu balsavimu jos narių balsų dauguma tvirtina pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
20 Tarybos posėdžiai yra atviri. Jie šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą. Naujai išrinktos Tarybos pirmąjį posėdį sušaukia ir Tarybos pirmininko rinkimams vadovauja Fakulteto dekanas. Eilinį Tarybos posėdį pirmininkas viešai skelbia ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, ypatingos skubos atveju – prieš 1 dieną. Neeiliniai posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko, Fakulteto dekano, Fakulteto akademinio padalinio susirinkimo ar 1/3 tarybos narių iniciatyva ne vėliau kaip per 10 dienų nuo reikalavimo įteikimo Tarybos sekretoriui. Klausimus Tarybai svarstyti gali pateikti visi Fakulteto akademinės bendruomenės nariai ir Fakulteto studentų atstovybė.
21. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių. Tarybos sprendimai priimami Tarybos posėdžio nutartu būdu daugiau kaip pusės dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimai dėl kandidatūrų j padalinių vadovus siūlymo priimami slaptu balsavimu. Tarybos sprendimai įsigalioja, kai Tarybos sekretorius ir pirmininkas ne vėliau kaip per tris darbo dienas pasirašo posėdžio protokolą. Fakulteto tarybos sprendimus gali motyvuotai apskųsti Universiteto senatui Universiteto rektorius, Fakulteto dekanas, Tarybos narių grupė iš ne mažiau kaip 1/3 jos narių.
22. Fakulteto dekanas (toliau – Dekanas) atlieka šias pareigas:
1) atstovauja Fakultetui, veikia Fakulteto vardu;
2) suderinęs su atitinkamais Universiteto strateginės veiklos dokumentais, teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto viziją, strategiją, skelbia jas Universiteto interneto svetainėje, organizuoja įgyvendinimą;
3) teikia Tarybai tvirtinti metinius veiklos planus, metinę išlaidų studijoms ir mokslinei veiklai sąmatą;
4) teikia Universiteto rektoriui tvirtinti papildomųjų, dalinių studijų ir kitų lėšų sąmatas;
5) organizuoja mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą Fakultete;
6) teikia Universiteto rektoriui siūlymus dėl studentų ir klausytojų priėmimo į Universitetą, jų pašalinimo;
7) teikia Universiteto rektoriui siūlymus dėl Fakulteto darbuotojų priėmimo, atleidimo iš darbo, darbuotojų ir studentų skatinimo ir nuobaudų skyrimo.
8) organizuoja fakulteto mokslinę, studijų, ūkinę ir kitą veiklą, įgyvendina Senato ir Fakulteto tarybos sprendimus, Universiteto rektoriaus įsakymus;
9) organizuoja studentų ir jų studijų pasiekimų apskaitą, studijų rezultatų, pasiektų kitose aukštosiose mokyklose, taip pat neformaliu būdu, įskaitymą, Fakulteto stipendijų fondo naudojimą;
10) vadovauja Fakulteto administracijai, dekanatui, koordinuoja institutų direktorių, kitų Fakulteto padalinių vadovų darbą;
11) nagrinėja studentų pirmines apeliacijas Universiteto vidinių teisės dokumentų nustatyta tvarka;
12) organizuoja Fakulteto viešuosius ryšius ir įvaizdžio bei informacijos sklaidos priemones;
13) kiekvienais metais pristato Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimui Fakulteto veiklos bei Fakulteto strategijos įgyvendinimo rezultatus, už juos atsiskaito Tarybai;
14) leidžia potvarkius, privalomus fakulteto padaliniams, darbuotojams, studentams ir klausytojams;
15) vykdo kitas Universiteto rektoriaus nustatytas pareigas.
23. Dekaną iš fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo pasiūlytų kandidatų (dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turinčių pedagoginio darbo patirties), pritarus Universiteto senatui, skiria Universiteto rektorius. Su kandidatu sudaroma terminuota darbo sutartis Universiteto rektoriaus kadencijos laikotarpiui.
24. Dekanas yra pavaldus Universiteto rektoriui. Jis savo veikloje vadovaujasi pareiginiais nuostatais, Universiteto rektoriaus įsakymais, Fakulteto tarybos, Universiteto senato ir tarybos sprendimais, Universiteto vidiniais teisės dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais. Dekanas atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų, Universiteto vidinių teisės dokumentų nustatyta tvarka už pareigų vykdymą, Fakulteto strategijos įgyvendinimą, studijų bei mokslinės veiklos rezultatyvumą ir kokybės užtikrinimą, studentų ir studijų rezultatų apskaitą, fakulteto lėšų ir stipendijų fondo naudojimą, darbo tvarką ir drausmę, darbuotojų ir studentų saugą. 25. Dalį savo funkcijų Dekanas perduoda prodekanams, kuriuos Dekano teikimu tvirtina rektorius. Prodekanų etatų skaičių nustato Universiteto rektorius. Su prodekanais sudaromos terminuotos darbo sutartys, kurių terminai suderinami su Fakulteto dekano darbo sutarties laikotarpiu. 26. Dekano vadovaujama Fakulteto administracija atlieka šias funkcijas:
1) užtikrina sąveiką tarp Fakulteto padalinių ir už fakulteto ribų, užtikrinant studijų ir mokslinės veiklos tarpkryptiškumą, bendrų projektų rengimą ir įgyvendinimą, mokslinių renginių organizavimą;
2) dalyvauja atliekant dėstytojų, studentų, absolventų, darbdavių ir kitų socialinių partnerių sociologines apklausas, organizuoja darbdavių ir kitų socialinių partnerių įtraukimą į mokslo ir studijų kokybės gerinimo procesus. Atlieka moksleivių ir kitų suinteresuotų grupių informavimą apie studijų programų teikiamas galimybes;
3) planuoja studijų procesą pagal Universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintą studijų kalendorių;
4) organizuoja egzaminų laikymą ir perlaikymą, vykdo egzaminavimo tvarkos laikymosi kontrolę, studijų rezultatų, įgytų kitose aukštosiose mokyklose, įskaitymą;
5) organizuoja Fakultetui administruoti priskirtų studijų programų (studijų krypčių) komitetų veiklą;
6) vykdo stojančiųjų atranką į Fakulteto administruojamas programas, išskyrus bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas atvejus.
7) administruoja studentų (ir užsieniečių) judumą ir studentų bei studijų rezultatų duomenų bazes, teikia duomenis nacionaliniam studentų registrui, kartu su Tarptautiniu skyriumi organizuoja studentų tarptautinį akademinį judumą;
8) Universiteto nustatyta tvarka vykdo Fakultetui skirto skatinamųjų stipendijų fondo naudojimą, kartu su Fakulteto studentų atstovybe atlieka studentų atranką skatinamosioms, vardinėms ir kitoms stipendijoms, taip pat studijų mokesčio lengvatoms gauti;
9) Universiteto nustatyta tvarka kartu su Fakulteto studentų atstovybe atlieka studentų studijų rezultatų palyginimą, atrenka kandidatus sumokėtos studijų kainos kompensavimui.
10) vykdo mokėjimų už studijas kontrolę;
11) rengia pažymas apie studentų studijas, Universiteto rektoriaus įsakymų apie studentų judumą, stipendijų skyrimą, studijų kainos sumažinimą ir kitais nustatytais atvejais projektus;
12) skelbia studentams reikalingą informaciją apie studijų eigą ir paramos studijoms galimybes, teikia paramą Fakulteto studentų atstovybės veiklai, studentų renginiams;
13) atlieka studentų pažangumo ir kitas fakulteto veiklos analizes, rengia veiklos analizes, vykdo Fakultetui priskirtas Universiteto strategijos įgyvendinimo stebėsenos operacijas.
27. Dekanatas yra Dekano vadovaujamas kolegialus patariamasis organas. Dekanatą sudaro Fakulteto tarybos pirmininkas, prodekanai, institutų direktoriai ir kitų akademinių padalinių vadovai, Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas. Dekanatas svarsto mokslo, studijų, infrastruktūros ir kitus Fakulteto organizacinius klausimus, taip pat Fakulteto padalinių darbą, padeda Dekanui įgyvendinti Universiteto senato ir Fakulteto tarybos sprendimus. Dekanato posėdžius skelbia Dekanas. Dekanato posėdžiai yra protokoluojami.
28. Fakulteto institutų direktorių ir kitų padalinių vadovų pareigos ir atsakomybė apibrėžiama padalinių nuostatuose ir pareiginiuose nuostatuose.

VI. FAKULTETO AKADEMINE BENDRUOMENĖ

29. Fakulteto akademinę bendruomenę sudaro Fakulteto studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai.
30. Studentai ir klausytojai į Fakulteto administruojamas studijų programas priimami, jų studijos nutraukiamos ir atnaujinamos Universiteto statute, Universiteto studijų reglamente ir kituose studijas
Universitete reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka. Su studentais ir klausytojais sudaromos studijų sutartys yra registruojamos Fakulteto administracijoje.
31. Fakulteto studentų teises gina ir interesams atstovauja Fakulteto studentų atstovybė, kuri yra integruota į Universiteto studentų atstovybę. Fakulteto studentų atstovybė yra renkama Universiteto studentų atstovybės įstatuose nustatyta tvarka. Fakultetas remia jo studentų atstovybės veiklą.
32. Profesoriams, aktyviai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą, Fakulteto akademinio padalinio, kuriame profesorius paskiausia dirbo, teikimu, Universiteto senatas už ypatingus nuopelnus mokslui gali suteikti profesoriaus emerito vardą. Profesoriui emeritui sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje ir kitoje veikloje. Profesoriaus emerito mėnesinės išmokos mokėjimo tvarką nustato Universiteto senatas, o dydį, atsižvelgdama į Universiteto finansines galimybes, — Taryba.
33. Fakulteto akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti minties, išraiškos, mokslo ir pedagoginės veiklos metodų pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus etikos principus, apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas.
34. Fakulteto akademinės bendruomenės nariams užtikrinamos kūrybos ir intelektinio darbo autorių teisės, lygios galimybės dalyvauti konkursuose, nešališkas ir viešas mokslo darbų recenzavimas.
35. Fakulteto akademinė bendruomenė vadovaujasi šiais nuostatais, Universiteto statutu, Universiteto akademinės etikos kodeksu ir Universiteto vidaus tvarkos taisyklėmis. 36. Pensinio amžiaus mokslininkams, nutraukusiems darbo sutartį su Universitetu, Fakulteto akademinių padalinių vadovai pagal galimybes sudaro sąlygas jų mokslinių interesų raiškai, kviečia į įvairių lygių bendruomeninius renginius.
37. Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimai (konferencijos) šaukiami Tarybos sprendimu ypač svarbiems Fakulteto reikalams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą Tarybos pirmininkas informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų Fakulteto interneto svetainėje ir Fakulteto skelbimų lentoje. Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimo nariais yra visų studijų pakopų studentai (išskyrus esančius akademinėse atostogose), dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, dirbantys ne mažiau kaip 0,5 etato, taip pat profesoriai emeritai. Akademinės bendruomenės susirinkimo (konferencijos) sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, jeigu susirinkime (konferencijoje) dalyvauja daugiau kaip pusė jo narių.
38. Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas:
1) svarsto Fakulteto nuostatus ir teikia juos tvirtinti Universiteto senatui;
2) nustato Fakulteto tarybos narių skaičių ir atstovavimo Fakulteto akademiniams padaliniams, mokslo ir/ar studijų institucijoms, verslo ir socialiniams partneriams normas;
3) siūlo Universiteto rektoriui kandidatus į Fakulteto dekanus;
4) išklauso ir svarsto Fakulteto metinę ataskaitą, gali teikti pasiūlymus Tarybai dėl jos vertinimo;
5) svarsto kitus Fakulteto akademinei bendruomenei opius klausimus. 39. Apie Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimą Tarybos pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Fakulteto interneto svetainėje ir Fakulteto skelbimų lentoje. Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo nariais yra Fakulteto akademiniuose padaliniuose ne mažiau kaip 0,5 etato dirbantys dėstytojai ir mokslo darbuotojai, taip pat profesoriai emeritai. Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė jo narių.

VII. FAKULTETO LĖŠOS IR TURTAS

40. Fakulteto lėšas sudaro:
1) lėšos, skirtos mokslinei veiklai;
2) lėšos, skirtos studijoms Fakultete užtikrinti;
3) pajamos už Fakultete organizuojamas papildomąsias ir dalines studijas, mokymosi visą gyvenimą ir kitas tęstinio mokymo paslaugas, mokslines, ekspertines, konsultacines ir kitas paslaugas, atskaičiavus Universiteto senato nustatytą dalį bendroms Universiteto reikmėms; 4) atskaitymai (pagal Universiteto senato patvirtintą procentą) Fakultetui nuo užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų lėšų; 5) Fakultetui skirtos rėmėjų lėšos; 6). kitos teisėtai gautos lėšos.
41. Fakulteto pajamos ir išlaidos yra neatskiriama Universiteto biudžeto sudėtinė dalis. Fakulteto lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka, naudojamos pagal sudarytas ir patvirtintas sąmatas. Lėšų, skirtų studijoms ir mokslinei veiklai, sąmatas tvirtina Taryba, papildomųjų, dalinių studijų ir kitų lėšų sąmatas — universiteto rektorius.
42. Fakulteto lėšų paskirstymą institutams, kitiems Fakulteto padaliniams ir bendroms Fakulteto reikmėms atlieka Taryba Dekano teikimu.
43. Fakulteto turtą sudaro Universiteto materialus ir nematerialus turtas, Universiteto vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka priskirtas naudoti Fakultetui. Už Fakulteto lėšas įgytas Universiteto turtas tiesiogiai priskiriamas naudoti Fakultetui, jeigu lėšų sąmatoje nebuvo numatyta kitaip. Fakulteto turtas registruojamas nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Apskaitos tarnyba.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Fakulteto struktūra pertvarkoma arba veikla nutraukiama Universiteto tarybos sprendimu, Universiteto senate apsvarsčius Fakulteto tarybos ar Universiteto rektoriaus siūlymus.

Patvirtinta AF dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime. Protokolas Nr. 2013 02 05

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“