Meilės ir gerumo premija Agronomijos fakulteto studentei Gretai Šinkūnaitei

2017-10-09
211

2017-09-16 kunigo Juozo Tumo Vaižganto tėviškėje Malaišių kaime (Svėdasų seniūnija, Anykščių raj.) buvo švenčiamas jo gimtadienis, kuris vadinamas „Vaižgantinėmis“. Susirinko didelis būrys žmonių, suvažiavo kraštiečiai anykštėnai iš Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos vietovių.
Pagal nusistovėjusią tradiciją Lietuvos rašytojų ir Lietuvos žurna­listų sąjungų (toliau LŽS) bei Na­cionalinės žurnalistų kūrėjų aso­ciacijos sprendimu kasmet teikiama respublikinė literatūrinė Vaižganto premija. Šios šventės metu iškiliai buvo pagarsinta, kad 16-tuoju Vaižganto premijos laureatu tapo Lietuvoje plačiai žinomas viešasis intelektualas, daugelio knygų apie Lietuvos istoriją autorius VDU prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius už nau­jausią publicistinių rašinių rinktinę „Viskas įmanoma“. Aidint plojimams, LŽS pirmininko pavaduotojas, konkurso komisijos pirm. Juozas Šalkauskas ir buvusi LRS narė, poetė Dalia Teišerskytė įteikė laureatui premijos diplomą ir at­minimo medalį.
Devintoji Svėdasų seniūnijos Vaižganto mažoji premija „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ buvo paskirta Kunigiškių seniūnaičiui Pranui Maišeliui. Jos regalijas ir ąžuolo lapų vainiką nugalėtojui įteikė Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis ir šventės šeimininkas, Svėdasų krašto muziejaus vadovas Vytautas Bagdonas.
Šventėje iškilmingai buvo paskelbta ir Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ garbės pirmininko Algimanto Indriūno 2016 m. įsteigta kunigo Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir geru­mo“ premija. Šiemet ją pelnė Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto  gimnazijos abiturientė, dabar ASU Agronomijos fakulteto pirmo kurso studentė Greta Šinkūnaitė už rašinį „Gerumas nieko nekainuoja, o viską perka“. Supažindinęs auditoriją su premijos paskirtimi, jos diplomą ir ąžuolo lapų vainiką prizininkei įteikė A. Indriūnas. Ją pasveikino rajono meras K. Tubis, mokslo draugai ir kiti dalyviai, o poetė Dalia Teišerskytė ypač palankiai įvertino premijos reikšmę jaunimui. Padėkos žodį steigėjui, gimnazijos komisijai, lietuvių kalbos mokytojai Rimutei Kniežienei bei visiems sveikintojams tarė konkurso laimėtoja G. Šinkūnaitė.

Šventės laureatai prie paminklo Juozui Tumui Vaižgantui jo tėviškėje, kur vyko „Vaižgantinės“, iš kairės prof. E. Aleksandravičius, G. Šinkūnaitė, P. Maišelis.
Sodybvietė aptverta akmenų ir metalo konstrukcijos tvora (autorius – architektas Bronius Kazlauskas), paminklo autorius – skulptorius Bernardas Bučas.

 

Komentuok


Fakultetai